Zapraszamy na naszą wspaniałą, kultową imprezę IX MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI SKKI TRIKKE – FAKRO Cup 2019

Program Mistrzostw:

Środa 6 marca

 • – 18.00 – 20.00 obiado/kolacja
 • -spotkanie organizacyjne godz. 20.00 w Sali konferencyjne Hotelu GEOVITA, Złockie 80, 33-370 Muszyna, omówienie programu zawodów, zapoznanie się uczestników, spotkanie ze sponsorami.

Czwartek 7 marca

 • – 7.00 – 8.30 śniadanie
 • – 9.00 wyjazd sprzed Hotelu busami na SkkiTor,
 • – od godz. 9.30 rozpoczynamy treningi, zabawę na Skki Trikke.

Na SkkiTorze będzie można zapoznać się z torem, wyprofilowaniem go, zakrętami i sposobem jazdy. Jest to szczególnie ważne dla zawodników, którzy pierwszy raz będą jeździć na tym obiekcie. W tym roku trasa została w dolnej części mocno zmodyfikowana. Postaramy się by każdy uczestnik zawodów mógł dużą ilość razy zjechać i poćwiczyć technikę i w miarę nauczyć się na pamięć jazdy i pokonywania zakrętów. Każdy otrzyma od nas wskazówki dotyczące techniki jazdy jak i samego toru. Podczas treningu na Skki na Torze dostępne będą ciepłe napoje i ciepłe potrawy. Natomiast osoby, które uczą się jeździć, chcą potrenować przygotować się do zawodów 4Cross jadą na swoje treningi na Słotwiny na Trikke Skki Arena. Tam są fajne, szerokie, łagodne stoki do treningu i dobrej zabawy na trzech nartach. Prosimy o zgłaszanie chęci treningów na Słotwinach.

 • – 15.00 powrót do hotelu
 • – 17.00 Będzie możliwy wyjazd na nocne jazdy na SkkiTorze ( dla chętnych ) wyjątkowo klimatyczne i emocjonujące w nocnej ciszy jazdy.
 • – 18.00-20.00 obiado/kolacja
 • – 21.00 po kolacji w Sali konferencyjnej zostaną rozlosowane numery startowe do piatkowych zawodów
 •   i od godz. 21.00 będziemy bawili się wspólnie w kawiarni w Hotelu.

Piątek 8 marca

 • – 7.30 – 9.00 śniadanie
 • – 9.30 wyjazd sprzed Hotelu busami na pierwszą część zawodów Trikke Skki EXTREEM Cross.

Będzie to pierwsza cześć zawodów rozegrana w sobotę. Na Torze jest bardzo szybki, 2 kilometrowy zjazd, który składa się z 20 ostrych, wyprofilowanych zakrętów. Jest to FORMUŁA 1 na śniegu! Do przejechania będą cztery przejazdy, gdzie do klasyfikacji w tej konkurencji będą liczyły się wszystkie przejazdy. Każdy zjazd jest punktowany, zawodnik z najlepszym czasem otrzymuje ilość punktów równą ilości startujących. Zawodnik z ostatnim czasem otrzymuje jeden punkt. Międzynarodowym Mistrzem Polski Skki Trikke-Fakro Cup-Zjazd EXTREEM  zostanie zawodnik, który będzie miał największą sumę punktów ze wszystkich czterech przejazdów. Trzech zawodników z najlepszymi czasami zostanie uhonorowanych specjalną nagrodą BEST SPEED ufundowaną prze EKOSERVISPOL – BASENY I SPA. Podczas zawodów na SkkiTorze dostępne będą ciepłe napoje i potrawy z grilla.

 • – 10.00 start pierwszego zawodnika
 • – Ok. godz. 14.30 koniec zawodów.
 • – Ok. godz. 15.00 wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzcy wśród mężczyzn przy mecie na końcu SkkiToru
 • – 15.30 wspólne jazdy na SkkiTorze, filmowanie, zabawa.
 • – 17.00 powrót do hotelu
 • – 18.00 obiado/kolacja
 • Od godz. 20.00 zabawa i wspólne biesiadowanie w barze w Hotelu.

Sobota 9 marca Tutaj czas rozgrywania zawodów został zmieniony w porównaniu z poprzednimi latami. Zawody 4CROSS odbywać się będą od godz.15.00 na Trikke Skki Arena na Słotwinach.

 • – 7.00 – 9.00 śniadanie
 • – 13.00 wyjazd sprzed Hotelu Geovita busem lub prywatnymi samochodami na stok FAKRO TRIKKE SKKI ARENA na Słotwinach gdzie rozegrany zostanie 4CROSS, jest to nowa rozgrywana już trzeci raz niesamowicie emocjonująca konkurencja. Trasa zawodów to ograniczony szerokimi bramkami zjazd długości 1000-1200 m, który będzie areną naszych zmagań. Do każdego zjazdu będzie losowanych czterech zawodników, którzy będą startowali we czterech razem. Każdy zawodnik jedzie taką samą ilość zjazdów, przed każdym zjazdem jest losowanie kto z kim jedzie i z której bramki. Za zwycięstwo w każdym zjeździe będą 4 punkty, za drugie miejsce 3 pkt, za trzecie 2 pkt i za czwarte miejsce 1 pkt. Wygrywa zawodnik z największą ilością punktów.
 • – 15.00 start pierwszego zawodnika.
 • – Ok. godz. 18.00-19.00 koniec zawodów
 • – Ok. godz. 19.00 wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzcy wśród kobiet i mężczyzn za 4CROSS na dole przy mecie zawodów.
 • – O godz. 19.30-20.00 powrót do Hotelu.

Każdy uczestnik bierze udział w MMPST na własne ryzyko i odpowiedzialność. Podczas zawodów bezwzględnie obowiązują kaski na głowie.  Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.

Warunki uczestnictwa 

Termin zawodów 6-7-8-9-10 marca 2019  Spotkanie rozpoczynamy w środę 6 marca 2019 wieczorem, gdzie po przybyciu do Hotelu Geovita Muszyna-Złockie http://geovita.pl/zlockie-muszyna/ czekać będzie na Was obiado/kolacja i pokoje. Jest to nowoczesny, elegancki i przyjemny hotel. Dla nas są przygotowane pokoje dwuosobowe, jednosobowe i tupu studio z telewizorem i ładnymi łazienkami. Do naszej dyspozycji jest sauna, basen, dostęp do internetu i inne atrakcje. Koszty pobytu w hotelu za dobę są następujące:

 • – Osoba dorosła w pokoju płaci 148,5 zł ze śniadaniem i obiadokolacją i opłatą klimatyczną.

 Ilość miejsc w hotelu ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!!!

Na cały okres imprezy nie będziemy potrzebowali żadnych karnetów. Wszystkie opłaty zawarte są we wpisowym. Program jest ułożony tak, że na pewno nie będzie czasu na nudę. Tegoroczna zima gwarantuje doskonałe warunki śniegowe, będziemy sami na treningach i na zawodach na SkkiTorze, więco dobra zabawa i emocja gwarantowane. SkkiTor w tym roku w górnym i dolnym odcinku przeprofilowano, zmieniono geometrię niektórych zakrętów przez co płynniej, szybciej i bezpieczniej pokonuje się trasę. Natomiast na Słotwinach będzie rozgrywana konkurencja 4CROSS, która zadebiutowała w 2015 roku. Emocjonująca, widowiskowa, bezpieczna.  Ta konkurencja jest tak przemyślana, że każdy ze startujących może mieć dużą szansę na wygranie tych zawodów. Zatem niecierpliwie czekam na spotkanie z Wami jak i na jazdy na naszych Skki Trikke Będzie to jak zwykle bardzo śnieżna i mocno karvingowa impreza J Pozdrawiamy, czekamy na zapisy i na ewentualne pytania. Trikke Poland – RTH Ul. Promienna 19/30 87-800 Włocławek POLAND Tel. 0048-54-236-62-64 ; Mobile. 0048-694-468-182 ; e-mail: biuro@trikke.pl


ENGLISH

Program of the Championships:

Wednesday 6 March.

 • – 18.00 – 20.00 lunch / dinner
 • – organizational meeting 20.00 in the conference room of the Hotel GEOVITA, Złockie 80, 33-370 Muszyna, discussion of the program of the competition, familiarization of the participants, meeting with sponsors.

Thursday, March 7.

 • – 7.00 – 8.30 breakfast
 • – 9.00 a trip from the Hotel from minibuses on SkkiTrack
 • – from 9.30 we start training, playing Skki Trikke.

On SkkiTruck you will be able to familiarize yourself with the track, profiling it, curves and the way you drive. This is especially important for competitors who will be riding this facility for the first time. This year the route has been heavily modified at the bottom. We will make sure that every participant of the competition can take a large number of times and practice the technique and learn to memorize driving and cornering. Everyone will receive from us tips on driving techniques and the track itself. During the training on Skki on the track will be available hot drinks and hot dishes. However, people who learn to ride, want to train themselves to prepare for the 4Cross competition, go to their training on Słotwiny Trikke Skki Arena. There are cool, wide, gentle slopes for training and good fun on three skis. Please report your willingness to train in Słotwiny.

 • – 15.00 return to the hotel
 • – 17.00 It will be possible to go on a night ride on the Skki track (for those willing) extremely atmospheric and exciting in the nighttime driving silence.
 • – 18.00-20.00 lunch / dinner
 • – 21.00 after dinner in the conference room will be drawn lottery numbers to the Saturday competition
 • and from 21.00 we will have fun together in the hotel cafe.

 Friday, March 8.

 • – 7.30 – 9.00 breakfast
 • – 9.30 a trip before the Hotel buses for the first part of the Trikke Skki EXTREEM Cross competition.

This will be the first part of the competition played on Saturday. On the track is very fast, 2 km downhill, which consists of 20 sharp, contoured corners. This is FORMULA 1 on snow! There will be four rides to pass, where all rides will count towards the classification in this competition. Each exit is scored, the player with the best time receives the number of points equal to the number of starters. The player with the last time receives one point. The International Champion of Poland Skki Trikke-Fakro Cup EXTREEM Cross will be the competitor who will have the highest sum of points from all four rides. Three competitors with the best times will be honored with a special BEST SPEED award funded by EKOSERVISPOL – POOLS AND SPA. During the competition on Skki, hot drinks and grilled dishes will be available.

 • – 10.00 start of the first player
 • – Approx. h. 14.30 end of the competition.
 • – Approx. h. 14.30 handing the cups and prizes to the winner among men at the finish line at the end of SkkiTor
 • – 15.30 joint riding on SkkiTruck, filming, partying.
 • – 17.00 return to the hotel
 • – 18.00 lunch / dinner
 • From 20.00 fun and shared feasting at the hotel bar.

Saturday 9 March Here the time of the competition was changed in comparison to previous years. The 4CROSS competition will take place from 15.00 on the Trikke Skki Arena in Słotwiny.

 •  – 7.00 – 9.00 breakfast
 • – 13.00 a trip before the Geovita Hotel by coach or private cars to the FAKRO slope in Słotwiny, where 4CROSS, a new competition, will take place. The race route is limited by wide gates, the 1000-1200 m long descent, which will be the arena of our struggles. Four competitors will be drawn to each convention, who will start in four together. Each competitor goes the same number of exits, before each ride there is a lottery who is going with whom. 4 points will be awarded for each victory, for the second place 3 points, for the second point 2 and for the fourth place 1 point. The player with the most points wins.
 • – 15.00 start of the first player.
 • – Approx. h. 18.00-19.00 the end of the competition
 • – Approx. h. 19.0 handing the cups and prizes to the winner among women and men for 4CROSS at the bottom of the competition.
 • – At. 19.30-20.00 return to the Hotel.

The charge for the hotel can be done on the spot upon arrival. Payment by credit card or cash. Hotel GEOVITA, Złockie 80, 33-370 Muszyna , Poland south of Muszyna http://geovita.pl/zlockie-muszyna/   is a modern, elegant and welcoming hotel, already known participants from previous editions of our competition. We are prepared for double rooms with a TV and a nice bathroom. At our disposal a sauna, pool,  massage chairs, billiards, darts and other attractions. We received a great discount on accommodation in the hotel GEOVITA. Hotel costs per night are as follows: – An adult in a double room pays 148,5 zł ( about 36 € per night for one person) (zł 240 room together) with breakfast and Dinner Each participant takes part in the championship at their own risk and responsibility. During the competition strictly apply helmets on the head. Organizers recommend insurance from the accident.