Zapraszamy na ósmą edycję naszej kultowej imprezy: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Skki Trikke FAKRO Cup 2018

W pierwszy weekend stycznia 2018 rozegramy nasze wspaniałe zawody. Zawody na NIESAMOWITYM, WYJĄTKOWYM SkkiTorze w Muszyna-Złockie gdzie rozegramy Trikke Skki EXTREEM Cross a na Słotwinach będzie kolejna wyjątkowa konkurencja 4CROSS, zawody szybkościowe czterech zawodników na trasie jednocześnie.

W tym roku naszą bazą hotelową jest hotel GEOVITAhttp://geovita.pl/zlockie-muszyna/ ) skąd blisko jest na SkkiTor. Cena noclegu w pokoju dwuosobowym 120 zł za dobę ze śniadaniem i obiadokolacją.
Wpisowe 400 zł płatne do dnia 31.12.2017
Informacje, zapisy:
e-mail : biuro@trikke.pl
tel: 0048 694 468 182
Konto:
Tomasz Dziedzic , ul. Promienna 19/30, 87-800 Włocławek
PL 88 1940 1076 4842 6082 0000 0000
z dopiskiem ” wpisowe – zawody- imię i nazwisko”

PROGRAM MISTRZOSTW

Czwartek 4 styczeń
– 18.00 – 20.00 obiado/kolacja
-spotkanie organizacyjne godz. 20.00 w Sali konferencyjne Hotelu GEOVITA 33-370 Muszyna, Złockie 80, omówienie programu zawodów, zapoznanie się uczestników, spotkanie ze sponsorami.

Piątek 5 styczeń
– 7.00 – 8.30 śniadanie
– 9.00 wyjazd sprzed Hotelu busami na SkkiTor,
– od godz. 9.30 rozpoczynamy treningi, zabawę na Skki Trikke.
Na SkkiTorze będzie można zapoznać się z torem, wyprofilowaniem go, zakrętami i sposobem jazdy. Jest to szczególnie ważne dla zawodników, którzy pierwszy raz będą jeździć na tym obiekcie. W tym roku trasa została w dolnej części mocno zmodyfikowana. Postaramy się by każdy uczestnik zawodów mógł dużą ilość razy zjechać i poćwiczyć technikę i w miarę nauczyć się na pamięć jazdy i pokonywania zakrętów. Każdy otrzyma od nas wskazówki dotyczące techniki jazdy jak i samego toru.
Podczas treningu na Skki na Torze dostępne będą ciepłe napoje i ciepłe potrawy.
Natomiast osoby, które uczą się jeździć, chcą potrenować przygotować się do zawodów 4Cross jadą na swoje treningi na Słotwiny. Tam są fajne, szerokie, łagodne stoki do treningu i dobrej zabawy na trzech nartach. Prosimy o zgłaszanie chęci treningów na Słotwinach.
– 15.00 powrót do hotelu
– 17.00 Będzie możliwy wyjazd na nocne jazdy na SkkiTorze ( dla chętnych ) wyjątkowo klimatyczne i emocjonujące w nocnej ciszy jazdy.
– 18.00-20.00 obiado/kolacja
– 21.00 po kolacji w w Sali konferencyjnej zostaną rozlosowane numery startowe do sobotnich zawodów
i od godz. 21.00 będziemy bawili się wspólnie w kawiarni w Hotelu.

Sobota 6 styczeń
– 7.30 – 9.00 śniadanie
– 9.30 wyjazd sprzed Hotelu busami na pierwszą część zawodów Trikke Skki EXTREEM Cross.
Będzie to pierwsza cześć zawodów rozegrana w sobotę. Na Torze jest bardzo szybki, 2 kilometrowy zjazd, który składa się z 20 ostrych, wyprofilowanych zakrętów. Jest to FORMUŁA 1 na śniegu! Do przejechania będą trzy przejazdy, gdzie do klasyfikacji w tej konkurencji będą liczyły się wszystkie przejazdy. Każdy zjazd jest punktowany, zawodnik z najlepszym czasem otrzymuje ilość punktów równą ilości startujących. Zawodnik z ostatnim czasem otrzymuje jeden punkt. Międzynarodowym Mistrzem Polski Skki Trikke-Fakro Cup-Zjazd EXTREEM zostanie zawodnik, który będzie miał największą sumę punktów ze wszystkich trzech przejazdów.
Trzech zawodników z najlepszymi czasami zostanie uhonorowanych specjalną nagrodą BEST SPEED ufundowaną prze EKOSERVISPOL – BASENY I SPA.
Podczas zawodów na SkkiTorze dostępne będą ciepłe napoje i potrawy z grilla.
– 10.00 start pierwszego zawodnika
– Ok. godz. 13.30 koniec zawodów.
– Ok. godz. 14.00 wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzcy wśród mężczyzn przy mecie na końcu SkkiToru
– 14.30 powrót do hotelu
– 18.00 obiado/kolacja
Od godz. 20.00 zabawa i wspólne biesiadowanie w barze w Hotelu.

Niedziela 7 styczeń
– 7.00 – 8.30 śniadanie
– 9.00 wyjazd sprzed Hotelu Geovita autokarem lub prywatnymi samochodami na stok FAKRO na Słotwinach gdzie rozegrany zostanie 4CROSS, nowa, debiutująca na zawodach w 2015 roku konkurencja. Trasa zawodów to ograniczony szerokimi bramkami zjazd długości 1000-1200 m, który będzie areną naszych zmagań. Do każdego zjazdu będzie losowanych czterech zawodników, którzy będą startowali we czterech razem. Każdy zawodnik jedzie taką samą ilość zjazdów, przed każdym zjazdem jest losowanie kto z kim jedzie. Za zwycięstwo w każdym zjeździe będą 4 punkty, za drugie miejsce 3 pkt, za trzecie 2 pkt i za czwarte miejsce 1 pkt. Wygrywa zawodnik z największą ilością punktów.
– 10.00 start pierwszego zawodnika.
– Ok. godz. 14.00 koniec zawodów
– Ok. godz. 14.30 wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzcy wśród kobiet i mężczyzna za 4CROSS na dole przy mecie zawodów.
– O godz. 15.00 powrót do Hotelu.

Każdy uczestnik bierze udział w MMPST na własne ryzyko i odpowiedzialność. Podczas zawodów bezwzględnie obowiązują kaski na głowie. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.

Zapraszamy wszystkich fanów Skki Trikke, trajkkerów i przyszłych fanów naszego sportu.

e-mail: biuro@trikke.pl
Tel: 0048 694 468 182
Tomasz Dziedzic

ENGLISH

Muszyna 4-5-6-7 January 2018

VIII INTERNATIONAL POLAND CHAMPIONSHIPS SKKI TRIKKE – FAKRO Cup

Program of the Championships:

Thursday 4 January
– 18.00 – 20.00 lunch / dinner
– organizational meeting 20.00 in the conference room of the Hotel GEOVITA 33-370 Muszyna, Złockie 80, discussion of the program of the competition, familiarization of the participants, meeting with sponsors.

Friday, 5 January
– 7.00 – 8.30 breakfast
– 9.00 a trip from the Hotel from minibuses on SkkiTrack
– from 9.30 we start training, playing Skki Trikke.

On SkkiTruck you will be able to familiarize yourself with the track, profiling it, curves and the way you drive. This is especially important for competitors who will be riding this facility for the first time. This year the route has been heavily modified at the bottom. We will make sure that every participant of the competition can take a large number of times and practice the technique and learn to memorize driving and cornering. Everyone will receive from us tips on driving techniques and the track itself.
During the training on Skki on the track will be available hot drinks and hot dishes.

However, people who learn to ride, want to train themselves to prepare for the 4Cross competition, go to their training on Słotwiny. There are cool, wide, gentle slopes for training and good fun on three skis. Please report your willingness to train in Słotwiny.

– 15.00 return to the hotel
– 17.00 It will be possible to go on a night ride on the Skki track (for those willing) extremely atmospheric and exciting in the nighttime driving silence.
– 18.00-20.00 lunch / dinner
– 21.00 after dinner in the conference room will be drawn lottery numbers to the Saturday competition
and from 21.00 we will have fun together in the hotel cafe.

Saturday, 6 January
– 7.30 – 9.00 breakfast
– 9.30 a trip before the Hotel buses for the first part of the Trikke Skki EXTREEM Cross competition.
This will be the first part of the competition played on Saturday. On the track is very fast, 2 km downhill,
which consists of 20 sharp, contoured corners. This is FORMULA 1 on snow! There will be three rides to pass, where all rides will count towards the classification in this competition. Each exit is scored, the player with the best time receives the number of points equal to the number of starters. The player with the last time receives one point. The International Champion of Poland Skki Trikke-Fakro Cup EXTREEM Cross will be the competitor who will have the highest sum of points from all three rides.

Three competitors with the best times will be honored with a special BEST SPEED award funded by EKOSERVISPOL – POOLS AND SPA.
During the competition on Skki, hot drinks and grilled dishes will be available.
– 10.00 start of the first player
– Approx. h. 13.30 end of the competition.
– Approx. h. 14.00 handing the cups and prizes to the winner among men at the finish line at the end of SkkiTor
– 14.30 return to the hotel
– 18.00 lunch / dinner
From 20.00 fun and shared feasting at the hotel bar.

Sunday, 7 Januar
– 7.00 – 8.30 breakfast
– 9.00 a trip before the Geovita Hotel by coach or private cars to the FAKRO slope in Słotwiny, where 4CROSS, a new competition, making its debut in 2015, will take place. The race route is limited by wide gates, the 1000-1200 m long descent, which will be the arena of our struggles. Four competitors will be drawn to each convention, who will start in four together. Each competitor goes the same number of exits, before each ride there is a lottery who is going with whom. 4 points will be awarded for each victory, for the second place 3 points, for the second point 2 and for the fourth place 1 point. The player with the most points wins.
– 10.00 start of the first player.
– Approx. h. 14.00 the end of the competition
– Approx. h. 14.30 handing the cups and prizes to the winner among women and men for 4CROSS at the bottom of the competition.
– At. 15.00 return to the Hotel.

Each participant participates in the MMPST at their own risk and responsibility. During the competition, helmets are mandatory. Organizers recommend insurance from the accident.

The entry fee for our party, including the use of all three attractions per day costs 400 zł = 100 € = 120 USD . Please, therefore, as a confirmation of your application, pay the registration fee in accordance with the declaration of arrival given the number of people before us. Please make your payment no later than December 31, 2017
e-mail: biuro@trikke.pl
Phone: 0048 694 468 182
Tomasz Dziedzic
🙂